Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

zrazik
4593 7dca 500
Reposted bytutussponzy
zrazik
1872 51e7 500

April 24 2017

zrazik
7460 d1dd 500
zrazik
6910 32f7
zrazik
6796 bd4b

April 22 2017

7665 85e0 500
zrazik
4932 c160

April 18 2017

zrazik
4507 a3d2 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaHypothermia Hypothermia
zrazik
6847 e6d0 500

April 17 2017

zrazik
6811 9cdf 500
Perfect future
zrazik
5400 6c42 500

April 16 2017

1883 5526
Reposted fromkrumping krumping viapiar piar
zrazik
Żeby się nie bać, pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy bez przerwy w internecie. Zagłuszamy się - jak to powiedział mi kiedyś pewien ksiądz, cywilizacja śmierci cywilizacją śmierci, ale wszyscy jesteśmy przede wszystkim ofiarami cywilizacji zagłuszania.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viabumpy bumpy
3995 85a6
Reposted fromlevindis levindis viapiar piar

April 15 2017

zrazik
0188 630b 500
Reposted fromexistential existential viareloveution reloveution
4044 8bd3 500

since1938:

My man Jesus

zrazik
Twój charakter pisma. Sposób chodzenia. To, jaki wzór porcelany wybierasz. Wszystko to zdradza ciebie. Wszystko, co robisz, ujawnia twoją rękę. Wszystko jest autoportretem. Wszystko jest dziennikiem.
— Chuck Palahniuk
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaszydera szydera
5640 3d1b
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
zrazik
7423 4fd9 500
Reposted bytutus tutus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl