Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

zrazik
Bliskość, to jest takim moment, w którym to ja mogę Cię o coś poprosić, bez leku w sercu i przyjąć Twoją odpowiedź zarówno pozytywną jak i negatywną bez złości w sercu.
I to samo działa w drugą stronę. Mogę usłyszeć Twoją prośbę bez leku w sercu i odpowiedzieć Ci zgodnie z tym jak ja chcę odnieść do tego bez złości w sercu.
— SWPS
Reposted bymalewredneblond malewredneblond
zrazik
1693 fbf3
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaitwaspain itwaspain
zrazik
8279 9541 500
zrazik
Bliskość, to jest takim moment, w którym to ja mogę Cię o coś poprosić, bez leku w sercu i przyjąć Twoją odpowiedź zarówno pozytywną jak i negatywną bez złości w sercu.
I to samo działa w drugą stronę. Mogę usłyszeć Twoją prośbę bez leku w sercu i odpowiedzieć Ci zgodnie z tym jak ja chcę odnieść do tego bez złości w sercu.
— SWPS
Reposted bymalewredneblond malewredneblond
zrazik
1693 fbf3
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaitwaspain itwaspain
zrazik
Bliskość, to jest takim moment, w którym to ja mogę Cię o coś poprosić, bez leku w sercu i przyjąć Twoją odpowiedź zarówno pozytywną jak i negatywną bez złości w sercu.
I to samo działa w drugą stronę. Mogę usłyszeć Twoją prośbę bez leku w sercu i odpowiedzieć Ci zgodnie z tym jak ja chcę odnieść do tego bez złości w sercu.
— SWPS
Reposted bymalewredneblond malewredneblond
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl